SaaS คืออะไร

SaaS ย่อมาจาก Software as a Service ใช้บอกประเภทของเซอร์วิสบนคลาวน์ เซอร์วิสที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ เซอร์วิสที่มีลักษณะเป็นซอฟท์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม “SaaS คืออะไร”

PaaS คืออะไร

PaaS ย่อมาจาก Platform as a Service ใช้บอกประเภทของเซอร์วิสบนคลาวน์ เซอร์วิสที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ เซอร์วิสเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ (Container) เซอร์วิสเกี่ยวกับ API และ เซอร์วิสที่สามารถประมวลผลโค้ดได้โดยไม่ต้องสนใจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

อ่านเพิ่มเติม “PaaS คืออะไร”

IaaS คืออะไร

IaaS ย่อมาจาก Infrastructure as a Service ใช้บอกประเภทของเซอร์วิสบนคลาวน์ เซอร์วิสที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ VM เซอร์วิสที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์ค (Network) และ เซอร์วิสที่เกี่ยวกับแหล่งเก็บข้อมูล (Storage)

อ่านเพิ่มเติม “IaaS คืออะไร”

NIST คืออะไร

NIST ย่อมาจาก The National Institute of Standards and Technology แปลตรงตัวคือ สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม “NIST คืออะไร”