การเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้เข้าชิงประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้ผู้เข้าชิงประธานาธิบดีจะต้องมีคุณสมบัติ ๓ ข้อ๑. เป็นประชากรของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่กำเนิด๒. มีอายุอย่างน้อย ๓๕ ปี๓. พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกามาแล้ว ๑๔ ปี การหาตัวแทนพรรคเพื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ขั้นที่ ๑: พรรคสรรหาเคนดิเดท พรรคทำการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำหน้าที่ประธานาธิบดีในอนาคตซึ่งอาจมีหลายคน บุคคลเหล่านี้จะถูกเรียกว่า เคนดิเดท (Candidate) เมื่อพรรคได้ตัวเคนดิเดทครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว พรรคจะทำการประกาศรายชื่อเดนดิเดทให้ทั้งประเทศรับทราบ ขั้นที่ ๒: แต่ละรัฐสรรหาดีลีเกท เมื่อทั้งประเทศได้รับทราบเดนดิเดทของพรรค