OWASP คืออะไร

OWASP ย่อมาจาก Open Web Application Security Project แปลไทยคือ โครงการความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันแบบเปิด เป็นชุมชน (Community) แบบเปิด (เปิดรับสมาชิกโดยไม่มีเงื่อนไขการเข้าร่วมหรือมีเงื่อนไขน้อย) ที่อุทิศให้กับการทำให้องค์กรต่างๆได้ สร้าง พัฒนา จัดหา จัดการและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันให้มีความน่าเชื่อถือ

อ่านเพิ่มเติม “OWASP คืออะไร”

CSA (ซีเอสเอ) คืออะไร

CSA ย่อมาจาก Cloud Security Alliance หรือแปลเป็นไทยว่า สมาพันธ์ความปลอดภัยของคลาวน์ เป็นองค์กรระดับโลกที่อุทิศให้กับการนิยามและเพิ่มการตระหนักรู้ถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) เพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าได้สร้างสิ่งแวดล้อมคลาวน์ที่ปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม “CSA (ซีเอสเอ) คืออะไร”

IETF (ไออีทีเอฟ) คืออะไร

IETF ย่อมาจาก Internet Engineering Task Force หรือ หน่วยงานกำกับวิศวกรรมอินเตอร์เน็ต ภารกิจของหน่วยงานคือ ทำอินเตอร์เน็ตให้ดีขึ้นด้วยการผลิตเอกสารทางเทคนิคที่สำคัญและมีคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้คนในการออกแบบ ใช้งานและจัดการอินเตอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม “IETF (ไออีทีเอฟ) คืออะไร”

NIST คืออะไร

NIST ย่อมาจาก The National Institute of Standards and Technology แปลตรงตัวคือ สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม “NIST คืออะไร”