การแปลงเลขฐานใดๆเป็นเลขฐาน 10 \ How to convert base-any number to base-10 number

ในการทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ หลายครั้งที่ผู้ใช้ต้องแปลงข้อมูลเลขฐาน เพราะเลขฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันกับเลขฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นั้นแตกต่างกัน เลขฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือเลขฐานสิบ (decimal) ในขณะที่คอมพิวเตอร์ใช้เลขฐานอื่นที่ไม่ใช่เลขฐานสิบในการทำงานรวมถึงการกรอกข้อมูลด้วย เลขฐานที่มักจะเจอในระบบคอมพิวเตอร์ก็อย่างเช่น เลขฐานสอง (binary) เลขฐานสิบหก (hexadecimal) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การแปลงตัวเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานอื่นจึงมีความจำเป็น ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเครื่องคิดเลขที่สามารถใช้แปลงเลขฐานได้ แต่ก็ควรศึกษาเรื่องนี้ไว้เผื่อยามฉุกเฉิน

อ่านเพิ่มเติม “การแปลงเลขฐานใดๆเป็นเลขฐาน 10 \ How to convert base-any number to base-10 number”

การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐานอื่น\ How to convert base-10 number to base-other number

ในการทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ หลายครั้งที่ผู้ใช้ต้องแปลงข้อมูลเลขฐาน เพราะเลขฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันกับเลขฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นั้นแตกต่างกัน เลขฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือเลขฐานสิบ (decimal) ในขณะที่คอมพิวเตอร์ใช้เลขฐานอื่นที่ไม่ใช่เลขฐานสิบในการทำงานรวมถึงการกรอกข้อมูลด้วย เลขฐานที่มักจะเจอในระบบคอมพิวเตอร์ก็อย่างเช่น เลขฐานสอง (binary) เลขฐานสิบหก (hexadecimal) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การแปลงตัวเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานอื่นจึงมีความจำเป็น ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเครื่องคิดเลขที่สามารถใช้แปลงเลขฐานได้ แต่ก็ควรศึกษาเรื่องนี้ไว้เผื่อยามฉุกเฉิน

อ่านเพิ่มเติม “การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐานอื่น\ How to convert base-10 number to base-other number”