RFC (อาเอฟซี) คืออะไร

RFC ย่อมาจาก Request For Comments แปลตรงตัวคือ ความต้องการที่มาจากข้อคิดเห็น ปัจจุบันมักถูกใช้นำหน้าชื่อเอกสารทางเทคนิคและบันทึกช่วยจำขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต โดยเอกสารที่ขึ้นต้นด้วย RFC มักจะมาจาก IETF, IAB, IRTF และหน่วยงานอิสระอื่นที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม “RFC (อาเอฟซี) คืออะไร”

IETF (ไออีทีเอฟ) คืออะไร

IETF ย่อมาจาก Internet Engineering Task Force หรือ หน่วยงานกำกับวิศวกรรมอินเตอร์เน็ต ภารกิจของหน่วยงานคือ ทำอินเตอร์เน็ตให้ดีขึ้นด้วยการผลิตเอกสารทางเทคนิคที่สำคัญและมีคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้คนในการออกแบบ ใช้งานและจัดการอินเตอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม “IETF (ไออีทีเอฟ) คืออะไร”