Excel Function : AVERAGE

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข และเมื่อผู้ใช้ต้องการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลตัวเลข เช่น ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนในปีปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถค่าเหล่านี้ได้โดยใช้ฟังก์ชัน AVERAGE

อ่านเพิ่มเติม “Excel Function : AVERAGE”

Excel Function : COUNT

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบจำนวนตัวเลขที่มีอยู่ในกลุ่มเช่น หาจำนวนใบสั่งซื้อ  ซึ่งผู้ใช้สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ฟังก์ชัน COUNT

อ่านเพิ่มเติม “Excel Function : COUNT”

Excel Function : MIN

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข บางครั้งผู้ใช้ต้องการหาข้อมูลตัวเลขที่น้อยที่สุดในกลุ่ม เช่น เดือนไหนเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด สินค้าตัวใดขายได้น้อยที่สุด ซึ่งผู้ใช้สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ฟังก์ชัน MIN

อ่านเพิ่มเติม “Excel Function : MIN”

Excel Function : MAX

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข บางครั้งผู้ใช้ต้องการหาข้อมูลตัวเลขที่มากที่สุดในกลุ่ม เช่น พนักขายที่มียอดขายของมากที่สุด ปีที่ขายของได้ดีที่สุด ซึ่งผู้ใช้สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ฟังก์ชัน MAX

อ่านเพิ่มเติม “Excel Function : MAX”

Excel Function : SUM

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข และฟังก์ชันที่น่าจะใช้บ่อยที่สุดคือฟังก์ชัน SUM 

อ่านเพิ่มเติม “Excel Function : SUM”