Normalization Second Normal Form : หา Primary Key ใน Primary Key

กฎ

ก่อนจะเริ่มทำการออกแบบฐานข้อมูลตามกฎของนอมอลฟอร์มขั้นที่ 2 ผู้ออกแบบจะต้องแน่ใจก่อนว่าได้ออกแบบฐานข้อมูลผ่านนอมอลฟอร์มขั้นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม “Normalization Second Normal Form : หา Primary Key ใน Primary Key”

Normalization First Normal Form : จุดเริ่มต้นของการแตกเทเบิล

กฎ

การออกแบบฐานข้อมูลให้ผ่านนอมอลฟอร์มขั้นที่ 1 ฐานข้อมูลจะต้องตรงตามเงื่อนไขทั้งสามข้อ คือ

อ่านเพิ่มเติม “Normalization First Normal Form : จุดเริ่มต้นของการแตกเทเบิล”

รวมคำศัพท์ที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล

Relational Database เป็นรูปแบบฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ในการออกแบบ มีคำศัพท์มากมายที่ควรรู้จักไว้ ก่อนเริ่มการออกแบบ

อ่านเพิ่มเติม “รวมคำศัพท์ที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล”