Big Data Characteristics/ ลักษณะของ Big Data

บทความที่แล้ว ผู้เขียนได้พูดถึงนิยามของ Big Data หนึ่งในวิธีนิยาม Big Data คือ การกำหนดลักษณะของ Big Data ในบทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของลักษณะดังกล่าว