ส่วนงาน (Plane) ในโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย อุปกรณ์โครงข่าย และ ระบบคลาวน์\ Plane in Network Infrastructure, Network Device and Cloud System

อุปกรณ์โครงข่ายเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนเพราะต้องทำงานกับข้อมูลและโปรโตคอลต่างๆมากมาย เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจภาพรวม จึงได้นำงานต่างๆมาจัดกลุ่มโดยแบ่งตามหน้าที่ แต่ละกลุ่มจะเรียกว่าส่วนงาน หรือ Plane เมื่อเวลาผ่านไป ระบบคลาวน์ถือกำเนิดขึ้น การจัดการโครงข่ายถูกทำงานในรูปแบบเสมือน (Virtual) หรือเรียกอีกอย่างว่าเซอร์วิส (Service) แต่ถึงกระนั้น ส่วนงานโครงข่ายในโลกของคลาวน์ก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากโลกความจริงมากนัก ในบทความนี้จะแสดงให้เห็นส่วนงานที่มีในโครงงข่ายว่ามีอะไรบ้างและแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างอย่างไร

ส่วนงานในโครงข่ายมีอะไรบ้าง

บริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงข่ายหรือสื่อสารได้มีความเห็นสอดคล้องกันในการแบ่งส่วนงานโครงข่ายออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. ส่วนงานข้อมูล (Data Plane) เป็นส่วนงานที่ใกล้ชิดสื่อนำข้อมูล (สายแลน, วายฟาย, ฯลฯ) มากที่สุด ทำหน้าที่รับและส่งข่าวสาร (Message)

2. ส่วนงานควบคุม (Control Plane) เป็นส่วนงานที่อยู่ระหว่าง ส่วนงานข้อมูลและส่วนงานจัดการ เป็นส่วนงานที่จะระบุว่าข่าวสารที่รับเข้ามานั้น จะต้องไปที่ใดต่อ

3. ส่วนงานจัดการ (Management Plane) เป็นส่วนงานที่ใกล้ชิดกับเจ้าของอุปกรณ์หรือเซอร์วิสมากที่สุด เป็นส่วนรับคำสั่งรวมถึงนโยบาย (Policy) จากเจ้าของอุปกรณ์หรือเซอร์วิสนั้น ในบางอุปกรณ์ก็ไม่มีส่วนงานนี้

ทั้งสามส่วนงานเขียนเป็นชั้นการทำงานได้ภาพด้านล่าง อุปกรณ์โครงข่ายทุกตัวจะมีส่วนงานสามส่วน เมื่อข้อมูลที่อยู่ในรูปแพคเกจ (Package) ถูกส่งมายังอุปกรณ์โครงข่าย เช่น เราท์เตอร์ (Router) สวิทชิ่ง (Switching) หรือ วายฟายฮอตสปอร์ต (WIFI Hotspot) จะมีส่วนงานข้อมูลมารับแพคเกจจากนั้นจะนำข้อมูลในแพคเกจบางส่วน เช่น ที่อยู่ต้นทาง ที่อยู่ปลายทาง ที่อยู่ที่เคยผ่านมา เป็นต้น นำส่งไปยังส่วนงานควบคุม เพื่อนำไปวิเคราะห์ว่าแพคเกจจะต้องส่งไปยังที่ใดต่อ ข้อมูลที่ได้จากส่วนงานควบคุมจะถูกส่งกลับไปยังส่วนงานข้อมูลเพื่อปรับแก้แพคเกจก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังที่ถัดไป แล้วกระบวนการจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแพคเกจจะถึงที่หมายปลายทางหรือส่วนงานควบคุมไม่สามารถระบุที่หมายถัดไปได้

ในบางอุปกรณ์จะมีส่วนงานจัดการเพื่อให้ผู้ใช้อุปกรณ์สามารถตั้งค่าหรือวางนโยบายอุปกรณ์ได้ ซึ่งค่าที่ตั้งหรือนโยบายจะถูกส่งนำไปปฏิบัติที่ส่วนงานควบคุมอีกต่อหนึ่ง

อุปกรณ์รวมถึงเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายจะมีทั้งสามส่วนนี้ประกอบกัน แต่ผู้มีให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่มีเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ (Container) ซึ่งมีความซับซ้อนในการสื่อสารของโนด (Node) พ๊อด (Pod) และคอนเทนเนอร์ รวมถึงระบบทีมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) มากขึ้น กล่าวคือ ทรัพยากร เช่น เซอฟเวอร์ หน่วยความจำ ซีพียู ส่วนเชื่อมต่อโครงข่าย โนด พ๊อตและคอนเทนเนอร์ มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาและเป็นอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เสนอให้มีส่วนงานที่ 4 ได้แก่

4. ส่วนงานประสาน (Orchestration Plane) เป็นส่วนงานการตั้งค่าอัตโนมัติ ผู้เป็นเจ้าของอุปกรณ์หรือเซอร์วิสอาจมีการตั้งค่าหรือนโยบายบางอย่างจากส่วนงานจัดการ จากนั้นจึงนำนโยบายนั้นมาปรับเปลี่ยนการทำงานในส่วนงานควบคุมอีกต่อหนึ่งแบบอัตโนมัติ

ยกตัวอย่างส่วนงานที่สี่ ดังภาพข้างล่าง พอต (Pod) คือหนึ่งหน่วยทำงานใน K8S ซึ่งใช้เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ ซึ่งจะถูกวางบนเซอฟเวอร์ตัวใดไม่มีใครทราบ เพราะ K8S จะเป็นผู้จัดสรร หาก Pod ด้านซ้ายจะติดต่อกับ Pod ด้านขวา ก็จะต้องผ่านกระบวนการส่วนงานทั้งสามที่พูดไปแล้วข้างต้น ปัญหาคือ Pod ขวาแท้จริงแล้วอยู่ที่ใด ส่วนงานควบคุมจะต้องไปสอบถามส่วนงานประสาน หรือ ในที่นี้คือ K8S คำตอบจะถูกส่งกลับไปยังส่วนงานควบคุมและส่วนงานข้อมูลเพื่อจัดส่งแพคเกจไปยังเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิงและเพิ่มเติม

3 thoughts on “ส่วนงาน (Plane) ในโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย อุปกรณ์โครงข่าย และ ระบบคลาวน์\ Plane in Network Infrastructure, Network Device and Cloud System

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s